Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά στους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση <<Αλεξανδρίδης Παναγιώτης>> με διακριτικό τίτλο <<PROTAXIS ACCOUNTANTS>> ( εφεξής επιχείρηση) όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς.

 

1. Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

3. Πότε συλλέγουμε δεδομένα σας μέσω του ιστοτόπου μας

i. Όταν επισκέπτεστε ή πλοηγείστε στον ιστότοπό μας
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα cookies που συλλέγουμε, το σκοπό και το χρόνο τήρησης αλλά και τις δυνατότητες ρύθμισης / απενεργοποίησής τους στην Πολιτική Cookies.

ii. Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, σας ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την εταιρεία και την ιδιότητά σας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο το προσωπικό μας.
Τηρούμε τα δεδομένα σας το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι η ικανοποίηση του αιτήματος / ερωτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του αιτήματος, προκύπτει αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αιτημάτων, η Επιχείρηση τηρεί το δικαίωμα διατήρησης του ιστορικού της μεταξύ μας αλληλογραφίας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων της.

iii. Όταν εγγράφεστε στο newsletter της Εταιρείας μας
Με την καταχώριση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου από εσάς για την εγγραφή σας στο newsletter της Επιχείρησης με σκοπό τη λήψη ενημερωτικού υλικού, τηρούμε το email σας για το χρονικό διάστημα που εσείς επιθυμείτε μέχρι την ενεργοποίηση της επιλογής unsubscribe / διαγράφουμε τα δεδομένα μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) επιλέγοντας το σύνδεσμο https://protaxis.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=0ec7773639ec7509ec5cf600e&id=e40b0901d8 (Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ) ή εντός έξι μηνών από την τελευταία αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter).

iv. Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας
Για την αποστολή του βιογραφικού σας προϋποτίθεται η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής.

Η αποστολή του βιογραφικού σας στον παρόντα ιστότοπο αποτελεί ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται και η οποία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εν όψει σύναψης σύμβασης, με σκοπό την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού βάσει των διαθεσίμων θέσεων που έχει η Εταιρεία τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το βιογραφικό σας σημείωμα τηρείται από τη Διεύθυνση μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης. Εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε την τήρησή του για μεγαλύτερο διάστημα, θα παραμείνει στο αρχείο της Διεύθυνσης για ένα (1) έτος. Κανείς άλλος, πλην της Επιχείρησης, δεν έχει πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα, ούτε προωθείται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

 

5 Σύνδεση και αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα

Μέσω της ιστοσελίδας μας έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα. Δεν συλλέγουμε δεδομένα σας, πέραν των όσων από μόνοι σας γνωστοποιείτε μέσω του λογαριασμού της Επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επίτευξη της μεταξύ μας επικοινωνίας. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

 

6 Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

Πιο συγκεκριμένα:
Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

 1.  επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και
 2. αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμείτε.

Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλούμαστε να χορηγήσουμε είναι μεγάλος.
Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκήσετε γραπτώς ή προφορικά.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

 1. Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
  1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
  3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
  4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
 3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Επιχείρηση) ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η Επιχείρηση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

 1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
 2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ).

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 Προϋποθέσεις για συγκατάθεση)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

7 Άσκηση δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησης (Χρ.Περραιβού 11, Πυλαία Θεσσαλονίκη), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@protaxis.accountants) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (https://protaxis.accountants)με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

8 Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

9 Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Η Επιχείρησή μας θα σας ανακοινώσει αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 

10 Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr ), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

11 Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, θα επικαιροποιείται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Σε περίπτωση που θελήσουμε / παραστεί ανάγκη να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθησαν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.